ပြည်တွင်း၌ အသုံးပြုလျက်ရှိသော ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပညာရှင်များအကြား အငြင်းပွားနေခဲ့သည်မှာ...