ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အမည် လစဉ်ကြည့်ရှုသူ 1. youtube.com 1,705,778,109 2. en.wikipedia.org 616,445,886 4. twitter.com 573,405,781...